Installateurs Account aanvragen
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   Artikel 1. Toepasselijkheid

   1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
   aanbiedingen van Winkelman Zonnepanelen, handelend onder
   de handelsnaam “Winkelman Zonnepanelen” en op alle met
   Winkelman Zonnepanelen aangegane overeenkomsten.

   1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend
   worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is
   overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze
   voorwaarden onverkort van kracht blijven.

   1.3 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn
   die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk
   schriftelijk door Winkelman Zonnepanelen is ingestemd.

   1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsites
   dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Winkelman
   Zonnepanelen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat
   of komt te staan.

   1.5 Winkelman Zonnepanelen is bevoegd van derden gebruik te maken
   bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

   1.6 Winkelman Zonnepanelen behoudt zich het recht voor deze
   voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

   Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

   2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een
   uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod.
   Winkelman Zonnepanelen is op geen enkele wijze hieraan gebonden,
   tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding
   van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële
   Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van
   een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

   2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

   2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van
   twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat
   vermeld.

   2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1
   wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
   - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of
   dienst hij wil ontvangen;
   -een offerte door de Koper is getekend en door Winkelman
   Zonnepanelen ontvangen ingeval door Winkelman Zonnepanelen een
   op naam gestelde offerte is uitgebracht;
   -de potentiële Koper zijn gegevens heeft ingevoerd op het daartoe
   geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data
   (“bestelformulier”) aan Winkelman Zonnepanelen via elektronische
   weg heeft verzonden en deze data door Winkelman Zonnepanelen is
   ontvangen.

   2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper
   is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is
   verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door
   Winkelman Zonnepanelen herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden
   voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Winkelman Zonnepanelen de Koper
   dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

   2.6 Koper en Winkelman Zonnepanelen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te
   maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt,
   zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van
   een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de
   aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Winkelman Zonnepanelen gelden,
   voor zover de wet dat toelaat, hier bij als een vermoeden van bewijs.

   2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt
   en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken
   van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Winkelman
   Zonnepanelen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de
   gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen
   aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

   Artikel 3. Prijzen

   3.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in
   overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

   3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

   3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Winkelman Zonnepanelen in haar
   bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft
   medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente
   onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door
   Winkelman Zonnepanelen worden gecorrigeerd.

   3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland
   gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere
   voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit
   wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

   3.5 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging
   ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is
   Winkelman Zonnepanelen gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te
   verhogen. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten
   van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen
   ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de
   leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de
   aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

   Artikel 4. Betaling

   4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
   -vooruitbetaling door middel van een giro-of bankoverschrijving en ideal, de bestelde
   goederen worden verstuurd na ontvangst van de betaling;
   - Bij het afhalen van een bestelling kan betaald worden met pin of contant ;
   -Winkelman Zonnepanelen kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
   Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

   4.2 In het geval door Winkelman Zonnepanelen een betalingstermijn is
   afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de
   Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk
   worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen
   voorwaarden.

   4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop
   betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der
   algehele voldoening over het openstaande de wettelijke rente
   verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een volle maand
   wordt gerekend.

   4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke
   incassokosten van welke aard dan ook, die Winkelman Zonnepanelen
   als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-
   )verplichtingen heeft moeten maken. De door de koper verschuldigde
   buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het
   verschuldigde bedrag en nooit meer dan de maximaal toegestane
   incassokosten. Levering van producten en/of diensten kan tot
   betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

   4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Winkelman Zonnepanelen
   bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of
   (verdere)levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de
   betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van
   verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

   4.6 Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn
   betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is
   Winkelman Zonnepanelen zonder enige voorafgaande sommatie
   en/of in gebrekestelling gerechtigd de producten.
   Terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent
   Winkelman Zonnepanelen toestemming om de producten zo nodig
   te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper Winkelman
   Zonnepanelen daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze
   toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets
   dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de
   producten geschiedt voor rekening van koper. Bij verwijdering van
   de producten is Winkelman Zonnepanelen niet gehouden de voor
   het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te
   verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen
   ongedaan te maken.

   Artikel 5. Levering en leveringstijd

   5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft
   Winkelman Zonnepanelen er naar om bestellingen binnen vijfwerkdagen te
   verzenden. De uiterste leveringstermijn is 60 dagen na ontvangst van de
   bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de
   uiterste leveringstermijn 40 dagen is na ontvangst van de betaling.
   Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale
   termijn. Voor sommige producten, met name de zonnepaneelsystemen,
   gelden echter sterk wisselende levertijden en marktprijzen afhankelijk van
   de actuele wereldwijde vraag en aanbod. Winkelman Zonnepanelen zal
   veranderde levertijden zo spoedig mogelijk kenbaar maken. Winkelman
   Zonnepanelen kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de
   internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke
   informatie heeft slechts een indicatief karakter.

   5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal
   worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Winkelman
   Zonnepanelen streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen per e-mail of
   telefonisch aan de Koper te melden

   5.3 Leveringen van bestellingen die worden verstuurd vinden plaats op het door de
   Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

   5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het
   risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Bij leveringen die door de
   Koper worden afgehaald gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de
   Koper op het moment van overdracht maar in ieder geval nog voor het inladen

   5.5 Leveringen kunnen om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

   5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

   Artikel 6. Ruilen

   6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen)
   inspecteren en eventuele manco’s of beschadigingen direct te melden.
   Transportbeschadigingen dienen tevens direct aan de betreffende vervoerder te
   worden gemeld
   Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen
   en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling niet is verbroken. Ruilen is
   uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

   Artikel 7. Tevredenheidsgarantie en herroepingsrecht

   7.1 De consument-Koper heeft het recht zonder boete of opgaaf van redenen een
   herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na ontvangst. Van dit
   herroepingsrecht zijn uitgezonderd speciaal bestelde en samengestelde producten
   (vrijwel altijd bij zonnepaneelsystemen) en software of andere producten waarvan de
   verzegeling (seal) verbroken is. De consument-Koper is aansprakelijk voor schade aan
   geretourneerde producten ook als die door het transport terug is veroorzaakt.

   7.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige
   lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Winkelman Zonnepanelen zorg voor
   terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument-Koper aan Winkelman
   Zonnepanelen betaalde.

   7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de
   consument-Koper.

   Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

   8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de
   Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met
   Winkelman Zonnepanelen is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede
   begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en
   eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

   8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet
   belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

   Artikel 9. Installatie en montage

   9.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd en aangesloten,
   tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door
   Winkelman Zonnepanelen wordt uitgevoerd.

   9.2 De Koper is jegens Winkelman Zonnepanelen verantwoordelijk
   voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
   voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de
   opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het
   product in gemonteerde staat.

   9.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in het geval
   van het verrichten van diensten door Winkelman Zonnepanelen in ieder
   geval voor eigen rekening en risico dat:
   a) het personeel van Winkelman Zonnepanelen c.q. de door haar
   ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is
   aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen
   en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien,
   indien Winkelman Zonnepanelen dit noodzakelijk acht, buiten de
   normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld.
   b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het
   benodigde transport.
   c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en
   montage.
   d) alle noodzakelijke veiligheids-en voorzorgsmaatregelen zijn genomen
   en worden gehandhaafd, alsmede dat alle
   maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het
   kader van de montage/installatie aan de toepasselijke
   overheidsvoorschriften te
   voldoen.
   e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt
   geplaatst.
   f) voor zover van toepassing zorgt de Koper ervoor dat Winkelman
   Zonnepanelentijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde
   goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het
   kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.

   9.4 De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te
   voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de
   montage/installatiewerkzaamheden van Winkelman Zonnepanelen of
   de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden
   verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege
   Winkelman Zonnepanelen geen vertraging ondervindt. Indien
   niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper
   Winkelman Zonnepanelen hiervan tijdig in kennis te stellen.

   9.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel
   gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening
   van de koper.

   9.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
   onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen
   werkzaamheden; onjuistheden in de door Koper verlangde
   constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of
   hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld
   ;gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden
   worden verricht.

   9.7 Winkelman Zonnepanelen spant zich in om diensten tijdig uit te voeren.
   Winkelman Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade
   indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

   9.8 Winkelman Zonnepanelen zal zich inspannen de door haar te leveren
   diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

   9.9 Indien er sprake is van meerwerk is Winkelman Zonnepanelen gerechtigd om dit
   bij de Koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg
   mogelijk door Winkelman Zonnepanelen aan koper worden medegedeeld. De koper
   wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan
   verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de koper bezwaar maakt
   voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf
   dagen na de voornoemde kennisgeving door Winkelman Zonnepanelen

   Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

   10.1 Voor door Winkelman Zonnepanelen geleverde producten geldt de garantie, zoals
   deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien deze
   regeling voor de consument-Koper nadelig is in vergelijking met de rechten die de
   consument-Koper jegens Winkelman Zonnepanelenkan doen gelden op grond van de
   wet en de overeenkomst op afstand dan gelden minimaal de rechten conform de wet
   en overeenkomst op afstand. Praktisch gezien betekent dit dat de consument-Koper bij
   een gebrek buiten zijn schuld recht heeft op gratis reparatie of vervanging van de
   aankoop gedurende een periode van ten minste 2 jaar.

   10.2 Winkelman Zonnepanelen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei
   schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove
   schuld aan de kant van Winkelman Zonnepanelen. Winkelman Zonnepanelen is nimmer
   aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving.

   10.3 De aansprakelijkheid van Winkelman Zonnepanelen voor schade zal nooit hoger
   zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of
   dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

   10.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie
   indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende
   gevallen:
   -indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen
   reparaties die niet met toestemming van Winkelman Zonnepanelen of de fabrikant zijn
   verricht;
   -indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar
   gemaakt;
   -indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
   onoordeelkundig gebruik;
   -indien beschadiging is ontstaan door externe oorzaken of invloeden;-indien
   beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

   10.5 De Koper is gehouden Winkelman Zonnepanelen te vrijwaren voor enige
   aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen
   Winkelman Zonnepanelen mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen
   verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te
   komen.

   10.6 Het is mogelijk dat Winkelman Zonnepanelen op haar
   internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk
   interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke
   links zijn louter informatief. Winkelman Zonnepanelen is niet
   verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar
   wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt

   Artikel 11. Overmacht

   11.1 In geval van overmacht is Winkelman Zonnepanelen niet
   gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen,
   respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de
   overmacht

   11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke
   omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens
   de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die
   omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,
   bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van
   toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van
   enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder
   overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of
   verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig
   moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

   Artikel 12. Intellectuele eigendom

   12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele
   eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere
   uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de
   internetsite berusten bij Winkelman Zonnepanelen, haar
   toeleveranciers of andere rechthebbenden.

   12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-,
   auteurs-, merk-, tekeningen-en modellenrechten en/ of andere
   (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare
   technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

   12.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het
   aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele
   eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld
   verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
   toestemming van Winkelman Zonnepanelen, haar toeleveranciers of
   andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in
   relatie tot het product zelf.

   Artikel 13. Persoonsgegevens

   13.1 Winkelman Zonnepanelen zal de gegevens van de Koper
   uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy
   beleid.

   13.2 Winkelman Zonnepanelen neemt daarbij de van toepassing zijnde
   privacyregel-en wetgeving in acht.

   Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend
   Nederlands recht van toepassing.

   14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
   uitdrukkelijk uitgesloten.

   14.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uitaanbiedingen van
   Winkelman Zonnepanelen of overeenkomsten gesloten met Winkelman Zonnepanelen
   worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet uitdrukkelijk een
   andere rechter als bevoegd aanwijst.

   Artikel 15. Diversen

   15.1 Winkelman Zonnepanelen is gevestigd te (7556BV) Hengelo, Hassinkweg 35 en
   geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 06090076. Gelieve alle
   correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan
   Winkelman Zonnepanelen op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat
   aangegeven op de internetsite.

   15.2 Winkelman Zonnepanelen streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails
   uiterlijk binnen vijf werkdagen te beantwoorden


   Algemene Voorwaarden Winkelman Zonnepanelen 17-09-2020