Installateurs Account aanvragen
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1. Toepasselijkheid

  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
  aanbiedingen van Winkelman Zonnepanelen, handelend onder
  de handelsnaam “Winkelman Zonnepanelen” en op alle met
  Winkelman Zonnepanelen aangegane overeenkomsten.

  1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend
  worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is
  overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze
  voorwaarden onverkort van kracht blijven.

  1.3 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn
  die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk
  schriftelijk door Winkelman Zonnepanelen is ingestemd.

  1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsites
  dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Winkelman
  Zonnepanelen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat
  of komt te staan.

  1.5 Winkelman Zonnepanelen is bevoegd van derden gebruik te maken
  bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

  1.6 Winkelman Zonnepanelen behoudt zich het recht voor deze
  voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

  Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

  2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een
  uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod.
  Winkelman Zonnepanelen is op geen enkele wijze hieraan gebonden,
  tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding
  van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële
  Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van
  een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

  2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

  2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van
  twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat
  vermeld.

  2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1
  wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of
  dienst hij wil ontvangen;
  -een offerte door de Koper is getekend en door Winkelman
  Zonnepanelen ontvangen ingeval door Winkelman Zonnepanelen een
  op naam gestelde offerte is uitgebracht;
  -de potentiële Koper zijn gegevens heeft ingevoerd op het daartoe
  geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data
  (“bestelformulier”) aan Winkelman Zonnepanelen via elektronische
  weg heeft verzonden en deze data door Winkelman Zonnepanelen is
  ontvangen.

  2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper
  is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is
  verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door
  Winkelman Zonnepanelen herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden
  voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Winkelman Zonnepanelen de Koper
  dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

  2.6 Koper en Winkelman Zonnepanelen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te
  maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt,
  zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van
  een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de
  aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Winkelman Zonnepanelen gelden,
  voor zover de wet dat toelaat, hier bij als een vermoeden van bewijs.

  2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt
  en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken
  van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Winkelman
  Zonnepanelen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de
  gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen
  aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

  Artikel 3. Prijzen

  3.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in
  overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

  3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

  3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Winkelman Zonnepanelen in haar
  bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft
  medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente
  onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door
  Winkelman Zonnepanelen worden gecorrigeerd.

  3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland
  gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere
  voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit
  wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

  3.5 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging
  ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is
  Winkelman Zonnepanelen gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te
  verhogen. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten
  van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen
  ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de
  leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de
  aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

  Artikel 4. Betaling

  4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
  -vooruitbetaling door middel van een giro-of bankoverschrijving en ideal, de bestelde
  goederen worden verstuurd na ontvangst van de betaling;
  - Bij het afhalen van een bestelling kan betaald worden met pin of contant ;
  -Winkelman Zonnepanelen kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
  Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

  4.2 In het geval door Winkelman Zonnepanelen een betalingstermijn is
  afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de
  Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk
  worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen
  voorwaarden.

  4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop
  betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der
  algehele voldoening over het openstaande de wettelijke rente
  verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een volle maand
  wordt gerekend.

  4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke
  incassokosten van welke aard dan ook, die Winkelman Zonnepanelen
  als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-
  )verplichtingen heeft moeten maken. De door de koper verschuldigde
  buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het
  verschuldigde bedrag en nooit meer dan de maximaal toegestane
  incassokosten. Levering van producten en/of diensten kan tot
  betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

  4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Winkelman Zonnepanelen
  bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of
  (verdere)levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de
  betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van
  verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

  4.6 Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn
  betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is
  Winkelman Zonnepanelen zonder enige voorafgaande sommatie
  en/of in gebrekestelling gerechtigd de producten.
  Terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent
  Winkelman Zonnepanelen toestemming om de producten zo nodig
  te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper Winkelman
  Zonnepanelen daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze
  toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets
  dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de
  producten geschiedt voor rekening van koper. Bij verwijdering van
  de producten is Winkelman Zonnepanelen niet gehouden de voor
  het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te
  verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen
  ongedaan te maken.

  Artikel 5. Levering en leveringstijd

  5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft
  Winkelman Zonnepanelen er naar om bestellingen binnen vijfwerkdagen te
  verzenden. De uiterste leveringstermijn is 60 dagen na ontvangst van de
  bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de
  uiterste leveringstermijn 40 dagen is na ontvangst van de betaling.
  Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale
  termijn. Voor sommige producten, met name de zonnepaneelsystemen,
  gelden echter sterk wisselende levertijden en marktprijzen afhankelijk van
  de actuele wereldwijde vraag en aanbod. Winkelman Zonnepanelen zal
  veranderde levertijden zo spoedig mogelijk kenbaar maken. Winkelman
  Zonnepanelen kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de
  internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke
  informatie heeft slechts een indicatief karakter.

  5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal
  worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Winkelman
  Zonnepanelen streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen per e-mail of
  telefonisch aan de Koper te melden

  5.3 Leveringen van bestellingen die worden verstuurd vinden plaats op het door de
  Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

  5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het
  risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Bij leveringen die door de
  Koper worden afgehaald gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de
  Koper op het moment van overdracht maar in ieder geval nog voor het inladen

  5.5 Leveringen kunnen om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

  5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

  Artikel 6. Ruilen

  6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen)
  inspecteren en eventuele manco’s of beschadigingen direct te melden.
  Transportbeschadigingen dienen tevens direct aan de betreffende vervoerder te
  worden gemeld
  Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen
  en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling niet is verbroken. Ruilen is
  uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

  Artikel 7. Tevredenheidsgarantie en herroepingsrecht

  7.1 De consument-Koper heeft het recht zonder boete of opgaaf van redenen een
  herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na ontvangst. Van dit
  herroepingsrecht zijn uitgezonderd speciaal bestelde en samengestelde producten
  (vrijwel altijd bij zonnepaneelsystemen) en software of andere producten waarvan de
  verzegeling (seal) verbroken is. De consument-Koper is aansprakelijk voor schade aan
  geretourneerde producten ook als die door het transport terug is veroorzaakt.

  7.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige
  lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Winkelman Zonnepanelen zorg voor
  terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument-Koper aan Winkelman
  Zonnepanelen betaalde.

  7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de
  consument-Koper.

  Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

  8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de
  Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met
  Winkelman Zonnepanelen is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede
  begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en
  eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

  8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet
  belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

  Artikel 9. Installatie en montage

  9.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd en aangesloten,
  tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door
  Winkelman Zonnepanelen wordt uitgevoerd.

  9.2 De Koper is jegens Winkelman Zonnepanelen verantwoordelijk
  voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
  voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de
  opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het
  product in gemonteerde staat.

  9.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in het geval
  van het verrichten van diensten door Winkelman Zonnepanelen in ieder
  geval voor eigen rekening en risico dat:
  a) het personeel van Winkelman Zonnepanelen c.q. de door haar
  ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is
  aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen
  en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien,
  indien Winkelman Zonnepanelen dit noodzakelijk acht, buiten de
  normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld.
  b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het
  benodigde transport.
  c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en
  montage.
  d) alle noodzakelijke veiligheids-en voorzorgsmaatregelen zijn genomen
  en worden gehandhaafd, alsmede dat alle
  maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het
  kader van de montage/installatie aan de toepasselijke
  overheidsvoorschriften te
  voldoen.
  e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt
  geplaatst.
  f) voor zover van toepassing zorgt de Koper ervoor dat Winkelman
  Zonnepanelentijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde
  goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het
  kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.

  9.4 De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te
  voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de
  montage/installatiewerkzaamheden van Winkelman Zonnepanelen of
  de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden
  verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege
  Winkelman Zonnepanelen geen vertraging ondervindt. Indien
  niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper
  Winkelman Zonnepanelen hiervan tijdig in kennis te stellen.

  9.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel
  gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening
  van de koper.

  9.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen
  werkzaamheden; onjuistheden in de door Koper verlangde
  constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of
  hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld
  ;gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden
  worden verricht.

  9.7 Winkelman Zonnepanelen spant zich in om diensten tijdig uit te voeren.
  Winkelman Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade
  indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

  9.8 Winkelman Zonnepanelen zal zich inspannen de door haar te leveren
  diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

  9.9 Indien er sprake is van meerwerk is Winkelman Zonnepanelen gerechtigd om dit
  bij de Koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg
  mogelijk door Winkelman Zonnepanelen aan koper worden medegedeeld. De koper
  wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan
  verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de koper bezwaar maakt
  voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf
  dagen na de voornoemde kennisgeving door Winkelman Zonnepanelen

  Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

  10.1 Voor door Winkelman Zonnepanelen geleverde producten geldt de garantie, zoals
  deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien deze
  regeling voor de consument-Koper nadelig is in vergelijking met de rechten die de
  consument-Koper jegens Winkelman Zonnepanelenkan doen gelden op grond van de
  wet en de overeenkomst op afstand dan gelden minimaal de rechten conform de wet
  en overeenkomst op afstand. Praktisch gezien betekent dit dat de consument-Koper bij
  een gebrek buiten zijn schuld recht heeft op gratis reparatie of vervanging van de
  aankoop gedurende een periode van ten minste 2 jaar.

  10.2 Winkelman Zonnepanelen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei
  schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove
  schuld aan de kant van Winkelman Zonnepanelen. Winkelman Zonnepanelen is nimmer
  aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving.

  10.3 De aansprakelijkheid van Winkelman Zonnepanelen voor schade zal nooit hoger
  zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of
  dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

  10.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie
  indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende
  gevallen:
  -indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen
  reparaties die niet met toestemming van Winkelman Zonnepanelen of de fabrikant zijn
  verricht;
  -indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar
  gemaakt;
  -indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
  onoordeelkundig gebruik;
  -indien beschadiging is ontstaan door externe oorzaken of invloeden;-indien
  beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

  10.5 De Koper is gehouden Winkelman Zonnepanelen te vrijwaren voor enige
  aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen
  Winkelman Zonnepanelen mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen
  verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te
  komen.

  10.6 Het is mogelijk dat Winkelman Zonnepanelen op haar
  internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk
  interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke
  links zijn louter informatief. Winkelman Zonnepanelen is niet
  verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar
  wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt

  Artikel 11. Overmacht

  11.1 In geval van overmacht is Winkelman Zonnepanelen niet
  gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen,
  respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de
  overmacht

  11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke
  omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens
  de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die
  omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,
  bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van
  toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van
  enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder
  overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of
  verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig
  moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

  Artikel 12. Intellectuele eigendom

  12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele
  eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere
  uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de
  internetsite berusten bij Winkelman Zonnepanelen, haar
  toeleveranciers of andere rechthebbenden.

  12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-,
  auteurs-, merk-, tekeningen-en modellenrechten en/ of andere
  (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare
  technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

  12.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het
  aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele
  eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld
  verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
  toestemming van Winkelman Zonnepanelen, haar toeleveranciers of
  andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in
  relatie tot het product zelf.

  Artikel 13. Persoonsgegevens

  13.1 Winkelman Zonnepanelen zal de gegevens van de Koper
  uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy
  beleid.

  13.2 Winkelman Zonnepanelen neemt daarbij de van toepassing zijnde
  privacyregel-en wetgeving in acht.

  Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing.

  14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
  uitdrukkelijk uitgesloten.

  14.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uitaanbiedingen van
  Winkelman Zonnepanelen of overeenkomsten gesloten met Winkelman Zonnepanelen
  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet uitdrukkelijk een
  andere rechter als bevoegd aanwijst.

  Artikel 15. Diversen

  15.1 Winkelman Zonnepanelen is gevestigd te (7556BV) Hengelo, Hassinkweg 35 en
  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 06090076. Gelieve alle
  correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan
  Winkelman Zonnepanelen op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat
  aangegeven op de internetsite.

  15.2 Winkelman Zonnepanelen streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails
  uiterlijk binnen vijf werkdagen te beantwoorden


  Algemene Voorwaarden Winkelman Zonnepanelen 17-09-2020

   

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »